Definisi 'trigeminal neuralgia'

English to English
noun
1 intense paroxysmal neuralgia along the trigeminal nerve Terjemahkan
source: wordnet30

More Word(s)
neuralgia, neuralgy,

Visual Synonyms