Definisi 'watchman'

English to English
noun
1 a guard who keeps watch Terjemahkan
source: wordnet30

2 One set to watch; a person who keeps guard; a guard; a sentinel. Terjemahkan
source: webster1913


Visual Synonyms