Definisi 'aussie'

English to English
noun
1 a native or inhabitant of Australia Terjemahkan
source: wordnet30
More Word(s)
australian, denizen, dweller, habitant, indweller, inhabitant, abo, aboriginal, aborigine, australian aborigine, native australian, australia, commonwealth of australia,

Visual Synonyms