Definisi 'chip shot'

English to English
noun
1 (golf) a low running approach shot Terjemahkan
source: wordnet30
More Word(s)
chip, golf, golf game, approach, approach shot,

Visual Synonyms
More Word(s)
chip, golf, golf game, approach, approach shot,
Berdasar Huruf Depan
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z