Definisi 'janji'

Indonesian to Indonesian
noun
1 1 ucapan yg menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (spt hendak memberi, menolong, datang, bertemu): banyak -- , tetapi tidak satu pun yg ditepati; 2 persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu): jangan engkau berdua ingkar akan -- yg telah diteguhkan oleh penghulu; 3 syarat; ketentuan (yg harus dipenuhi): rumah ini diserahkan kpd adiknya tanpa -- apa-apa; 4 penundaan waktu (membayar dsb); penangguhan: kalau boleh, saya minta -- dua bulan; 5 batas waktu (hidup); ajal: sampai -- nya;
adat diisi -- dilabuh, pb adat harus dijalankan, persetujuan harus ditepati; -- sampai, sukatan penuh, pb sudah sampai ajalnya;
-- gombal janji yg tidak ditepati; janji kosong; janji palsu: gadis manis itu menjadi korban sebuah -- gombal;
ber·jan·ji v 1 mengucapkan janji; menyatakan bersedia dan sanggup untuk berbuat sesuatu (memberi, menolong, datang, dsb): ia ~ hendak melunasi utang adiknya pd akhir bulan ini; 2 menyanggupi akan menepati apa yg telah dikatakan atau yg telah disetujui: kedua belah pihak ~ akan selalu bekerja sama;
men·jan·ji·kan v menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kpd orang lain: aparat keamanan negara ~ akan segera membereskan kehebohan;
per·jan·ji·an n 1 persetujuan (tertulis atau dng lisan) yg dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yg tersebut dl persetujuan itu: ~ dagang antara Indonesia dan Jerman Barat telah ditandatangani; 2 syarat: surat keputusan itu diterima dng ~ jika ada kekeliruan akan diperbaiki kelak; 3 tenggang waktu; tempo: dng ~ dua bulan; 4 Pol persetujuan resmi antara dua negara atau lebih dl bidang keamanan, perdagangan, dsb; 5 Man persetujuan antara dua orang atau lebih, dl bentuk tertulis yg dibubuhi materai, yg meliputi hak dan kewajiban timbal balik, masing-masing pihak menerima tembusan perjanjian itu sbg tanda bukti keikutsertaannya dl perjanjian itu;
~ Baru Injil; ~ bilateral perjanjian internasional yg dibuat dan hanya mengakibatkan adanya hak-hak dan kewajiban antara dua pihak yg mengadakan perjanjian itu; ~ Lama Taurat; ~ multilateral perjanjian yg diadakan antara banyak negara
source: kbbi3
More Word(s)
berjanji, bersepakat, bertaki, berucap, berkaul, menjanjikan, perjanjian, persyaratan, ketentuan, komitmen, akad, jaminan, had,
Related Word(s)
berjanji, menjanjikan, perjanjian, janji,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore janji in SinonimKata.com >
More Word(s)
berjanji, bersepakat, bertaki, berucap, berkaul, menjanjikan, perjanjian, persyaratan, ketentuan, komitmen, akad, jaminan, had,
Related Word(s)
berjanji, menjanjikan, perjanjian, janji,
Berdasar Huruf Depan
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z